அவளிடம் சொல்ல..

என்னை தொடர்ந்து அவளிடம், என் மொழியும் தோற்றதே..!

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started